Uretin 45+

Obs! Obs! Obs!

Informationen om
Uretin 45+
finns nu på den nya sajten:
kvinnomedicin.se
Klicka här

Snabblänkar  
Läs kapitlet Inkontinens
Se och läs om urinblåsan och uretra
Läs om farmakologisk behandling av ansträngningsinkontinens Läs om farmakologisk behandling av trängningsinkontinens
Foto av pumpa,
Cucurbita pepo
Foto av pumpakärnor
Uretin 45+ består av extrakt ur pumpakärnor (den fettfria fraktionen) + extrakt ur sojabönor
Foto av sojabönor
Sojae semen
 
Uretin 45+
innehåller extrakt av pumpakärnor, 263 mg per tablett och
extrakt av soja, 50 mg per tablett.
Rekommenderad dygnsdos är 1 tablett morgon och kväll.

Extrakt av pumpakärnor
Pumpa, Cucurbita pepo L. är en handelsvara. Skalade pumpafrön, Cucurbitae semen decorticatum, har traditionellt använts som medel mot bandmask. Det antihelmintiska ämnet är aminosyran cucurbin.

I monografin från den tyska Kommission E beskrivs extrakt av pumpakärnor ha effekt såväl mot urininkontinens på grund av överktiv blåsa som mot godartad prostatahyperplasi.

Det extrakt avpumpakärnor, som ingår i uretin (EFLA 940) är framställt genom extraktion i en blandning av etanol och vatten, vilket innebär att de mer vattenlösliga ämnena, som t.ex. lignanerna (lignan är en fyto-östrogen), kommer att tillvaratas. Dessa bryts ned i tarmen till enterodiol och enterolakton.

Extrakt av soja
Soja innehåller isoflavoner, definierade som fyto-östrogener. Isoflavonerna bryts ned under passagen genom intestinalkanalen, främst på grund av tarmbakteriernas inverkan. Nedbrytningsprodukterna daidzein och genistein har tillskrivits positiva hälsoeffekter. Isoflavoner har studerats som cancermotverkande medel, som benskörhetsförebyggande medel och mot klimakteriebesvär.

Något om urininkontinens
Man brukar tala om tre olika typer av inkontinens:
1. Ansträngnings- eller stressinkontinens
2. Trängningsinkontinens
3. Blandinkontinens

Ansträngningsinkontinens
innebär att man läcker urin vid fysisk ansträngning, förknippad med ökat buktryck. Att t.ex. hosta, nysa, skratta, bära tungt eller motionera kan leda till att man läcker urin i varierande mängd, dock är det alltid små mängder i jämförelse med mängderna vid tängningsinkontinens.

Orsaker till ansträngningsinkontinens

Ansträngningsinkontinens är den vanligaste formen av inkontinens och drabbar nästan uteslutande kvinnor. Detta beror framför allt på anatomiska skillnader beträffande urinvägarna. Kvinnan har ett kort och rakt urinrör (3-4 cm långt) medan mannens urinrör är långt. För kvinnan saknas även till stor del yttre strukturer som kan understödja blåsbotten och bidra till att stänga uriunröret (bidra till ökat slutningstryck).

En av de vanligaste  orsakerna till att kvinnor drabbas av ansträngningsinkontinens är genomgången vaginal förlossning. I samband med partus kan såväl muskler som bindväv i bäckenbotten bli uttänjda eller skadas. Andra orsaker är arbete som ständigt medför tunga lyft, vilket tänjer muskel- och stödjevävnad. Resultatet blir att blåsbotten och urinrörets övre del förskjutes nedåt till ett läge, dit variationer i buktrycket inte längre kan fortledas. Då blir – i samband med lyftning, hosta och t.ex. trappgång – buktrycket högre än trycket i urinröret med läckage som följd. Även nysning och skratt kan medföra droppvis avgång av urin. Övervikt och kroniska luftrörsbesvär är kända att förvärra besvären.

Många kvinnor som lider av ansträngningsinkontinens försöker förebygga sitt läckage genom att ofta gå på toaletten. Detta kan tyvärr leda till att man utvecklar en blandinkontinens, d.v.s. en kombination av ansträngnings- och trängningsinkontinens.

Trängningsinkontinens
drabbar både kvinnor och män och innebär att man plötsligt blir kissnödig och inte hinner till toaletten i tid för att tömma blåsan. Detta beror på ofrivilliga sammandragningar av urinblåsan, blåsan är ”överaktiv”.

Blåsmuskeln är lättretad och ger signaler till behov att tömma blåsan trots att den inte har en normal fyllnadsgrad. Den drabbade kissar ofta, det trycker på ideligen, även på natten och det går inte att med viljans hjälp hålla emot. Behovet av att kissa kan komma plötsligt och den som drabbas kan behöva gå på toaletten 10-15 gånger per dag istället för som normalt 4-8 gånger. En känsla av att vara kissnödig kan också infinna sig direkt efter det att blåsan blivit tömd.

Orsaker till trängningsinkontinens
Trängningsinkontinens kan bland annat orsakas av bakterier i urinen (kroniska eller recidiverande urinvägsinfektioner), stenbildning i urinblåsan, tumör i urinblåsan eller s.k. överaktiv blåsa. Neurogena orsaker kan föreligga men i många fall är man inte klar över orsaken till trängningarna.

Blandinkontinens
är en kombination av ansträngnings- och trängningsinkontinens. Ofta är symtomen av den ena sjukdomen mer framträdande än den andra.

Läs en fullständig information om inkontinens, klicka här.


Behandlingsmetoder för inkontinens Ansträngningsinkontinens
Standardbehandlingen vid ansträngningsinkontinens är bäckenbotten-träning, knipövningar. Därnäst kommer operativ behandling av olika slag. Den klassiska bäckenbottenplastiken med transposition av de mediala skänklarna av musculus levator ani till en funktionell hängmatta under urinröret har nu i de flesta fall ersatts av relativt enkla "slyngpalstiker". Med kroppsegen fascia eller syntetiska band lyfts blåshalsen in till en position i bäckenet, där buktrycksförändringar kommer åt att påverka den översta delen av urinröret.

Det finns numera dessutom läkemedel, som förstärker muskelfunktionen runt urinröret. Det rör sig då om s.k. alfa-receptor-stimulerande medel. Läs om det första svenska farmakologiska medlet mot ansträngningsinkontinens, Yentreve, här.

Trängningsinkontinens
Standardbehandlingen mot trängningsinkontinens är blåsträning. Blåsträningen ökar blåsans kapacitet vilket i sin tur minskar antalet toalettbesök. Patienten får kissa enligt ett tidsschema. Känner man att man måste gå på toaletten före den utsatta tiden får man försöka knipa och hålla tillbaka trängningskänslan till dess att det är dags att gå enligt schemat.

Det finns också farmakologisk behandling med anti-kolinerga medel, Detrusitol och Vesicare.

Blåsträning i kombination med medicin beräknas hjälpa 80% av dem som är drabbade av trängningsinkontinens/överaktiv blåsa. Medicinen hindrar blåsan från att dra sig samman vid liten grad av fyllnad.


Uretin 45+ - Ett naturligt alternativ
Uretin 45+ är ett naturligt alternativ till den traditionella behandlingen av trängningsinkontinens med anti-kolinerga medel.

Uretin innehåller ett speciellt extrakt, EFLA 940, som framställs ur pumpakärnor. Detta pumpakärna-extrakt produceras genom en avancerad och patenterad process. Skillnaden mellan detta extrakt och tidigare existerande pumpa-kärna-extrakt på marknaden är att EFLA 940 till stor del består av de vattenlösliga substanserna i kärnorna. Fettsyror och steroler har separerats bort.

Forskning har visat att den vattenlösliga fraktionen av pumpakärna-extraktet har den största effekten. I denna finns fenoler och sk lignaner. Lignaner är ämnen från växtriket som spelar en roll för bl a tillväxt.


Vissa nedbrytningsprodukter (nedbrytning i samband med matsmältningen) från lignanerna binds till östrogena receptorer och kan ge en östrogenliknande effekt. Dessa ämnen kallas fyto-östrogener, de skulle kunna ge slemhinnan i urinröret en ökad vitalitet och volym, vilket hjälper till att upprätthålla ett högt slutningstryck och därmed minska episoder av inkontinens.

Extrakt från soja har kombinerats med EFLA 940. Soja är också rikt på fytoöstrogener (isoflavoner) och i kombination med EFLA 940 synes effekten kunna förstärkas.

Information om fytoöstrogener återfinns här

Information om urinrörets slutningsmekanism finns här


Kliniska studier

Uretin 45+ har prövats kliniskt i två japanska studier och visat en reduktion av nödvändiga toalettbesök på grund av trängningar samt en reduktion av inkontinens-episoder.

Den första studien publicerades år 2001 av Sogabe H and Terado T med titeln "Open Clinical Study of Effects of Pumpkin Seed Extract/Soybean Germ Extract Mixture on Nocturia" i tidskriften Jpn J Med Pharm Sci 46: 727-37; 2001.

Författarna undersökte i en öppen klinisk studie effekten av ett kosttillskott (benämnt PEP och bestående av extrakt från pumpakärnor och sojabönor) på antalet vattenkastningar dagtid och nattetid samt på episoder av inkontinens hos 39 kvinnor, rekryterade från tre olika sjukhuskliniker. Kvinnorna hade inte undergått kirurgisk eller farmakologisk behandling mot inkontinens. De var mellan 52 och 86 år gamla.

PEP-preparatet innehöll 88 mg pumpa-kärne-extrakt och 16 mg sojaböne-
extrakt per tablett.

Efter en ”observationsvecka” fick kvinnorna 10 tabletter PEP per dag under två veckor och därefter 6 tabletter per dag under ytterligare 4 veckor.

Kvinnorna protokollförde antal vattenkastningar per dag och per natt samt antalet inkontinens-episoder per dygn.

Resutatet visade följande värden:
Antal toalettbesök för vattenkastning dagtid sjönk från 8,0±2,6 till 6,7±2,3 efter 6 veckors behandling.
Behovet att kasta vatten på natten sjönk från 3,3±1,6 till 2,0±2,3 gånger efter 6 veckors behandling.
Antalet inkontinens-episoder per 24 timmar sjönk från 7,3±8,3 till 1,5±2,7 efter 6 veckors behandling.

Konklusionen blev att en blandning av extrakt från pumpakärnor och sojaböner redan efter 6 veckors intag ledde till signifikant minskning av antalet toalettbesök för vattenkastning samt till en signifikant minskning av antalet inkontinensepisoder per dygn hos denna grupp postmenopausala kvinnor, följda under 6 veckor.

En sammanfattning av studien finns tillgänglig för nedladdning i PDF-format, klicka här.

Den andra japanska studien publicerades år 2003 av Yanagisawa E
et al.
med titeln "Study of Effectiveness of Mixed Processed Food containing Cucurbita Pepo Seed Extract and Soybean Seed Extract on Stress Urinary Incontinence in Women” i tidskriften Jpn J Med Pharm Sci 14: 313-22; 2003.

Författarna undersökte effekten av kosttillskottet (PEP) på episoder av inkontinens hos 48 kvinnor med bland-inkontinens, rekryterade från två olika sjukhuskliniker. Kvinnorna hade inte undergått kirurgisk eller farmakologisk behandling, de hade inte heller genomgått bäckenbotten-träning.

PEP-preparatet innehöll extrakt av pumpakärnor (88 mg) och sojabönor (16 mg) per tablett.

Kvinnorna var mellan 35 och 84 år gamla (medeltal: 53,5 ±10,3 år). 58% av dem var postmenopausala. Efter en ”observationsvecka” fick kvinnorna 10 tabletter PEP per dag under två veckor och därefter 6 tabletter per dag under ytterligare 4 veckor.
Kvinnorna protokollförde sina inkontinens-episoder (antal per dag).
Resutatet visade att antal inkontinens-episoder sjönk från i medeltal 2.08 per dag initialt till 1.22 per dag efter 2 veckor och 0,67 per dag efter 6 veckor.
Figuren visar inkontinensepisoder
per dag:
Blå stapel = Medeltal
Gul stapel = Kvinnor från Hakuai Ichinoseki Hospital
Grön stapel = Kvinnor från Satoh Ladies Clinic
Man delade därefter patientmaterialet i grupper efter antal inkontinensepisoder per dag ock kunde då konstatera att kvinnorna i gruppen med högst antal inkontinens-episoder per dag också visade den största förbättringen.
Medan förbättringen i totalmaterialet var från
drygt 2 episoder per dag
till 0,67 per dag förbättrades kvinnor med mellan 4 och 5 episoder per dag till att efter 6 veckors behandling endast erfara 1 inkontinensepisod per dag.
Konklusionen blev att en blandning av extrakt från Pumpakärnor och Sojaböner redan efter 6 veckors intag ledde till signifi kant förbättring hos kvinnor med blandinkontinens.

En sammanfattning av studien finns tillgänglig för nedladdning i PDF-format, klicka här.

En svensk pilotstudie (konsumentstudie) gjordes år 2004
Den svenska pilotstudien gjordes på 10 kvinnor med trängnings- eller blandinkontinens, 45-65 år gamla. Pumpakärna-extraktet EFLA 940 användes. Detta pumpakärna-extrakt innehåller endast den fettfria fraktionen från kärnorna. Dosen var 250 mg x 2 per dag under 8 veckor.
Kvinnorna protokollförde antal vattenkastningar per dag och per natt samt antalet inkontinensepisoder per dygn.

Resultatet presenteras i de tre figurerna nedan:
Antalet vattenkastningar dagtid minskade från
drygt 9 till
knappt 6 gånger
under 8 veckors behandling.
Antalet vattenkastningar nattetid minskade från drygt 2 till
knappt 1 gång
under 8 veckors behandling.

Antalet inkontinensepisoder
per dygn minskade
från drygt 2 till
knappt 1 gång
under 8 veckors
behandling.

Ytterligare 4 veckor
I anledning av de uppmuntrande resultaten följdes 6 av de behandlade kvinnor under ytterligare 4 veckor. Behovet av vattenkastning nattetid sjönk något, vilket också antalet inkontinensperioder per dygn gjorde.
Den svenska pilotstudien (engelsk-språkig) kan laddas ned i PDF-format här
 
Gå till referenslistan här.
Gå till utskriftsvänlig sida här.
Frågor och kommentarer kan skickas med e-post här.